Doosje Bouwbegeleiding on LinkedIn


ALGEMENE VOORWAARDEN DOOSJE BOUWBEGELEIDING

1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtnemer: Doosje Bouwbegeleiding;
b) Opdrachtgever: natuurlijke, rechtspersoon of gezamenlijk optredende (rechts)personen die Opdrachtnemer opdraagt om werkzaamheden te (doen) laten verrichten;
c) Consument: een Opdrachtgever, zijde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
d) Deze Voorwaarden: Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer;
e) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten;
f) Meerwerk: al het hetgeen door Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meer dan de in de Overeenkomst vastgelegde diensten wordt geleverd en/of gepresteerd;
g) Bouwwerkzaamheden: niet door Opdrachtnemer uit te voeren uitvoeringswerkzaamheden aan het werk.
h) Normale werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, tussen 8.00 uur en 17.00 uur;
i)Onwerkbare dagen: Normale werkdagen waarop, buiten aansprakelijkheid van een der partijen betrokken bij het bouwproces, gedurende tenminste 2 uren, door het grootse deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt;
j) Vertrouwelijke informatie: informatie waarop is aangeduid dat deze vertrouwelijk is of waarvan partijen kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Iedere offerte gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst naar normale omstandigheden en gedurende Normale werkdagen.
2.2 De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden tot herroeping; offertes vervallen in ieder geval na verloop van de in de offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, vervallen zij 30 dagen na dagtekening van de offerte. Gedurende 2 dagen na aanvaarding kan Opdrachtnemer de offerte herroepen zodat geen overeenkomst tot stand komt.
2.3 Indien geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten voor het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen.
2.4 Zodra Opdrachtgever het aanbod van Opdrachtnemer heeft aanvaard, wordt deze door Opdrachtnemer bevestigd. Bij gebreke van een bevestiging wordt er geacht geen Overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
2.5 De Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd zoals bepaald in de Overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.6 Indien voor voltooiing van werkzaamheden bepaalde termijnen zijn overeengekomen, wordt hieraan geen fatale werking toegekend; data gelden bij benadering. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
2.7 Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of vertragen, buiten de schuld van Opdrachtnemer, is deze gerechtigd de daaruit vloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2.8 Indien de Bouwwerkzaamheden ten gevolge van Onwerkbare dagen vertraging op lopen van meer dan 5 werkdagen kan Opdrachtgever indien Opdrachtnemer dit aanbied - gebruik maken van een optie om de Overeenkomst te verlengen conform de aanvullende offerte van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na verzending van deze aanvullende offerte te berichten of hij/zij van de optie gebruik wenst te maken.
2.9 Ingeval van gefaseerde uitvoering kan de Opdrachtnemer de uitvoering behorende tot een opvolgende fase opschorten totdat de voorgaande fase(n) door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.
2.10 Wijzigingen en/of aanpassingen van de Overeenkomst zijn voor partijen slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen en door Opdrachtnemer bevestigd.
2.11 Opdrachtgever aanvaart dat wijziging van de Overeenkomst een meerprijs en/of termijn overschrijding met zich mee kan brengen.


3. Uitvoering

3.1 Overeenkomsten met Opdrachtnemer zijn inspanningsverbintenissen, zij worden naar beste weten/kunnen uitgevoerd.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich Opdrachtnemer bij het verstrekken van een opdracht alle gegevens te verstrekken waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat die voor hem van belang zijn en/of waarvan de Opdrachtgever dit belang redelijkerwijs kan vermoeden.
3.3 Indien gegevens niet tijdig, volledig of juist aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht op te schorten. Hiermee samenhangende kosten en termijn overschrijdingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
3.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst uitging van onjuiste, onvolledige of ontijdig door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
3.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden voortkomende uit schade als genoemd in artikel 3.4.

3.6 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden in onderaanneming laten uitvoeren.

4. Prijzen en tarieven

4.1 Tarieven gelden voor normale werkdagen.
4.2 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen en verblijfkosten.
4.3 Tarieven zijn exclusief reiskosten. Indien een tarief inclusief reiskosten woon- werkverkeer is overeengekomen is aangegeven hoeveel ritten in de prijs zijn begrepen. Extra ritten en kosten niet zijnde woon-werkverkeer zijn niet in dit tarief begrepen.
4.4 Prijsstijgingen worden, zodra die zich voordoen, door Opdrachtnemer doorberekend indien het een prijsverhoging van meer dan 5% betreft.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van kostenverhogende omstandigheden en de daarmee samenhangende prijsverhoging.
4.5 In aanvulling op artikel 4.4 kan een consument bij prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst ontbinden als bepaald in 7:35 BW.
4.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats ingeval van:
a) wijziging van de Overeenkomst;
b) aanwijzing door of vanwege een bevoegd overheidsorgaan op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover dit bij het sluiten van de Overeenkomst niet redelijkerwijs was te voorzien;
c) afwijking van stelposten;
d) afwijking van de overeengekomen tijdsbesteding per week.

5. Betaling

5.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden of zoveel eerder of later als op de factuur vermeld.
5.2 Opdrachtnemer kan voor Opdrachtgever een limiet aanvragen bij een kredietmaatschappij. Mocht Opdrachtnemer geen of een te lage limiet ontvangen, dan dient betaling contant te geschieden.
5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, (gedeeltelijk) vooruitbetaling te verlangen.
5.4 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer op eerste verzoek - al dan niet aanvullende - zekerheid tot betaling.
5.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan wordt Opdrachtgever over de openstaande vordering een direct opeisbare boeterente van 1,25% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand geldt als gehele maand. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd. Voorts is Opdrachtgever alsdan over de hoofdsom een krediet beperkings toeslag van 3% verschuldigd.
5.6 Indien Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van een of meer verplichtingen, dan komen alle kosten verbonden aan de inning voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van NLG 1.000,00 of 450 EURO.
5.7 Al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit hoofde van de ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Opdrachtgever, besluit van Opdrachtgever tot geheel of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de rechtspersoon
van Opdrachtgever en meer dan tweemaal niet tijdige betaling door Opdrachtgever.

5,8 Ingeval van (aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement is Opdrachtnemer bevoegd alle overeenkomsten met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen acht kalenderdagen na verzoek, deugdelijke zekerheid verstrekt voor al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is en nog zal worden, dit onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding,
5,9 Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting, verrekening of compensatie op enige andere wijze,

6. Vertrouwelijke informatie en Intellectuele eigendomsrechten

6,1 Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van vertrouwelijk informatie.
6,2 Alle intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer te Leveren,of anderszins ter beschikking te stellen prestaties berust bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich ten aanzien van alle door haar verstrekte informatie en geleverde prestaties de intellectuele eigendomsrechten voor.
6,3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
6.4 Het is Opdrachtgever verboden materiaal van Opdrachtnemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Opdrachtnemer.
6.5 Opdrachtgever is gehouden alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer.

7. Overmacht en onuitvoerbaarheid

7.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van de Overeenkomst verhindert en niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen.
7.2 Gedurende de toestand van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer van rechtswege opgeschort, Indien de periode dat Opdrachtnemer door overmacht niet kan nakomen langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Er bestaat geen verplichting tot schadevergoeding.
7.3 Indien de Overeenkomst door ontsteltenis van Opdrachtnemer niet kan worden nagekomen is Opdrachtnemer gerechtigd zich voor de duur van zijn ontsteltenis door derden te laten vervangen.

8. Reclame

8.1 Eventuele zichtbare tekortkomingen in de nakoming door Opdrachtnemer dienen direct na aflevering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Andere bij grondige inspectie redelijkerwijs binnen 7 werkdagen te ontdekken tekortkomingen dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na aflevering te worden gemeld. De termijn van 7 werkdagen vangt aan op het moment van constateren van de tekortkoming, indien Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming niet binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering bekend had kunnen zijn.
8.2 Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld,
8.3 Bij gebreke van tijdige melding wordt Opdrachtnemer geacht conform Overeenkomst te hebben geleverd c.q. wordt Opdrachtnemer geacht de factuur te erkennen en vervalt het recht om een beroep te doen op een dergelijke tekortkoming/onjuiste facturering.
8.4 Tekortkomingen van Opdrachtnemer geven alleen aanleiding tot ontbinding van de Overeenkomst indien Opdrachtnemer er niet in slaagt na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan zijn verplichtingen te voldoen, Opdrachtgever kan in dat geval de Overeenkomst ontbinden indien instandhouding daarvan in redelijkheid niet kan worden verlangd.

9. Risicoverdeling bij tekortkoming en schade

9.1 Levering vindt plaats bij voltooiing der dienstverlening,
9.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door c.q, voortvloeiend uit, door of namens hem verstrekte informatie, voorgeschreven constructiewerk, materialen of hulpmiddelen.
9.3Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben als gevolg van door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor deze schade en gehouden is deze te vergoeden,
9.4 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door zijn verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot 50% van de netto-factuurwaarde (bruto factuurwaarde minus BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de desbetreffende dienst

10. Conversie

10.1 Indien een of meer van deze Voorwaarden geheel of deels in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat wettelijk geoorloofd is en dat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

11. Rechts- en forumkeuze

11.1 Op Overeenkomsten en offertes is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle, behoudens dwingend rechtelijke bevoegdheid van de Kantonrechter elders.
11.3 In aanvulling op artikel 11.2 wordt consumenten gedurende twee weken nadat Opdrachtnemer zich schriftelijk op artikel 11.2 heeft beroepen, de gelegenheid geboden schriftelijk kenbaar te maken dat zij voor beslechting door een volgens de wet bevoegde rechter kiezen.